Leitende Oberärzte

Prof. Dr. med. Mark Coburn
mcoburnukaachende

Priv.-Doz. Dr. med. Gereon Schälte, M.A.
gschaelteukaachende

Geschäftsführender Oberarzt

PD Dr. med. Dipl.-Ing. Anna Bettina Röhl
aroehlukaachende

Oberärztinnen und Oberärzte

Priv.-Doz. Dr. med. Stefan Beckers, MME
sbeckersukaachende

FOA Sven Bellen
sbellenukaachende

Dr. med. Michaela Bormann
mbormannukaachende

Dr. med. Mirko Brandt
mbrandtukaachende

Priv.-Doz. Dr. med. Christian Brülls
cbruellsukaachende

Priv.-Doz. Dr. med. Michael Czaplik
mczaplikukaachende

Priv.-Doz. Dr. med. Matthias Derwall
mderwallukaachende

Dr. med. Michael Elbracht
melbrachtukaachende

Dr. med. Georg Eberhardt
gfeberhardtukaachende

Dr. med. Benjamin Gillmann
bgillmannukaachende

Dr. med. Katharina Gräfe
kgraefeukaachende

Priv.-Doz. Dr. med. Oliver Grottke, MPH, PhD
ogrottkeukaachende

Prof. Dr. med. Marc Hein
mheinukaachende

FOA Ina Kochendörfer
ikochendoerferukaachende

Dr. med. Felix Kork, M.Sc.
fkorkukaachende

Dr. med. Ana Kowark
akowarkukaachende

FOA Dr. med. Pascal Kowark
pkowarkukaachende

Dr. med. Bernadette Krauß
bkraussukaachende

FOA Ruth Lösing
rloesingukaachende

Dr. med. Stephan Macko
smackoukaachende

Dr. med. Volkmar Miklosch
vmikloschukaachende

FOA Christoph Mitschke
cmitschkeukaachende

OA Dr. med. Dominik Müller
dmuellerukaachende

FOA In-Sik Na
inaukaachende

PD Dr. med. Annette Rieg
ariegukaachende

Dr. med. Ulrike Scheid
uscheidukaachende

Dr. med. Ullrich Siekmann
usiekmannukaachende

Dr. med. Saša Sopka
ssopkaukaachende

FOA Dr. med. Manuela Tang
mtangukaachende