Team

Arbeitsgruppenleiter / Principal Investigator
Prof. Dr. rer.nat. Christian Liedtke
cliedtkeukaachende
Tel.: 0241-80-89249
Curriculum Vitae

Dr. rer.nat. Jörg-Martin Bangen
jbangenukaachende
Postdoc
Tel.: 0241 80-80662

Dr. nat.med. Yulia Nevzorova
ynevzorovaukaachende
Postdoc
Tel.: 0241 80-80662

M. Sc. Roland Sonntag
rsonntagukaachende
Doktorand / Ph.D. student
Tel.: 0241 80-88857

Daniela Lambertz
dlambertzukaachende
Chemisch-Technische Assistentin / Technician
Tel.: 0241-80-88857

Ute Haas
uhaasukaachende
Medizinisch-Technische Assistentin / Technician
Tel.: 0241 80-88857

Nadine Hoeltke
nadine.hoeltkerwth-aachende
Master student
Tel.: 0241 80-88857

Ehemalige Mitarbeiter / former Group members

Dr. rer. nat. Wei Hu

Dr. med. Hilga Zimmermann

Dr. rer. nat. Nives Moro

Dr. med. Anke Hofmann

Dr. rer. nat. Julia Freimuth