Unser Team

Direktor

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jankowski
Tel.: 0241 80-80580
jjankowskiukaachende

Publikationen

 

Professoren

Prof. Dr. Ir. Erik Biessen
erik.biessenmumcnl

Publikationen

apl. Prof. Vera Jankowski, PhD
Tel.: 0241 80-37969
vjankowskiukaachende

Publikationen

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Marc van Zandvoort
LuF Biophysik der Mikroskopie 
mvanzandvoortukaachende

Publikationen

Sekretariat

Sandra Knarren
Tel.: 0241 80-80580
Fax: 0241 80-3380580
sknarrenukaachende

Arbeitsgruppenleiter

Priv.-Doz. Dr. Heidi Noels
Tel.:  0241 80-37147
hnoelsukaachende

Publikationen

Dr. Emiel van der Vorst
Tel: 0241 80-36914
evandervorstukaachende

Publikationen

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Dr. rer. nat. Constance Baaten, Gastwissenschaftlerin
Tel.: 0241 80-35469
cbaatenukaachende

Dr. phil. Dr. med. Adelina Baleanu-Curaj, Clinician Scientist
Tel.: 0241 80-38434
acurajukaachende

Shruti Bhargava
Tel.: 0241 80-36588
sbhargavaukaachende

Dr. rer. medic. Juliane Hermann
Tel.: 0241 80-37865
jhermannukaachende

Dr. Aqeela Imamdin, Gastwissenschaftlerin
Tel.: 0241 80-38383
aimamdinukaachende

Dr. Carolina Junho, Gastwissenschaftlerin
Tel.: 0241 80-36588

Sanne Maas, PhD
Tel.: 0241 80-38383
smaasukaachende

Dr. rer. nat. Setareh Orth-Alampour
Tel.: 0241 80-36436
salampourrajabiukaachende

Dr. rer. nat. Corinna Schulte
Tel: 0241 80-38211
cschulteukaachende

Dr. rer. nat. Josefin Soppert
Tel.: 0241 80-36584
jsoppertukaachende

Dr.  rer. nat Zhuojun Wu
Tel.: 0241 80-36922
zwuukaachende

Doktoranden

Cand. med. Svenja Adam
Cand. med. dent. Reyhaneh Baniardalan
Cand. med. Franziska Cordes
Cand. med. Karoline Eicher
Cand. med. Anna Geiger
Cand. med. Tobias Henning
Cand. med. dent. Spanta Kohistani
Cand. med. Jane Lauxen
Cand. med. Philipp Martin
Cand. med. Amina Bahia Meyer
Cand. med. Katharina Naghed
Cand. med. Stella Ndonguissop
Cand. med. Svea Optenhövel
Cand. med. Kaiseng Quach
Cand. med. Adnan Salemi
Cand. med. Jonas Schröer
Cand. med. Diana Wu

M.Sc. Giulia Bagarolo
Tel.: 0241 80-80230
gbagaroloukaachende

M.Sc. Andrea Bonnin Marquez
Tel.: 0241 80-38383
anbonninmarqukaachende

M.Sc. Federica Cascone
Tel.: 0241 80-80230
fcasconeukaachende

M.Sc. Eva Harlacher
Tel.: 0241 80-36588
evstraussfelukaachende

Lei Hua, Gastwissenschaftler
lhuaukaachende
Tel.: 0241 80-36588

M.Sc. Rosanna Huchzermeier
Tel.: 0241 80-38384
rhuchzermeierukaachende

Jehona Ibrahimi
jibrahimiukaachende
Tel.: 0241 80-38384

M.Sc. Michaela Lellig
Tel.: 0241 80-36512
mlelligukaachende

M.Sc Dustin Mikolajetz
Tel.: 0241 80-80230
dmikolajetzukaachende

M.Sc. Vytautas Kučikas
Tel.: 0241 80-38383
vkucikasukaachende

M.Sc. Linsey Peters
Tel.: 0241 80-38384
lipetersukaachende

M.Sc. Sofia de la Puente
Tel.: 0241 80-80230
sdelapuentesukaachende

Zhuangting Rao, Gastwissenschaftlerin
zraoukaachende
Tel.: 0241 80-36588

M.Sc. Mareike Staudt
Tel.: 0241 80-38122
mstaudtukaachende

M.Sc. Sai Sundararaman
Tel.: 0241 80-38384
ssahanasundaukaachende

Dipl. Umweltwiss. Sven Thoröe-Boveleth
Tel.: 0241 80-36496
sthoroeeukaachende

M.Sc. Rogier Veltrop
Tel.: 0241 80-80230
rveltropukaachende

M.Sc. Julia Wollenhaupt
Tel.: 0241 80-38432
jwirthukaachende

Tianyu Xia, Gastwissenschaftler
txiaukaachende
Tel.: 0241 80-36588

Technische Mitarbeiter

MTA Kathrin Abschlag
Tel.: 0241 80-38384
kabschlagukaachende

MTA Leon Decker
Tel.: 0241 80-35985
ldeckerukaachende

MTA Stephanie Elbin
Tel.: 0241 80-38119
swilbertzukaachende

MTA Melanie Garbe
Tel.: 0241 80-38121
mgarbeukaachende

MTA Bas v.d.Heijden
Tel.: 0241 80-38433
bvanderheijdukaachende

B.Sc., BTA Yuan Kong
Tel.: 0241 80-35405
ykongukaachende

Sandra Knarren
Tel.: 0241 80-80580
sknarrenukaachende

MTA Nadine Persigehl
Tel.: 0241 80-36512
npersigehlukaachende

CTA Sabine Winkler-Scholz
Tel.: 0241 80-35377
swinklerukaachende